கை

தன் கையே தமிழிற்கு உதவி

படப்புத்தகம்

Score: 4.57   |   7 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
 கை
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2018

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

தன் கையே தனக்கு உதவி என்பது போல நம் கை அதை சேவை பயன்கள் மூலமாக தமிழ் சிறார்களுக்கு தமிழ் கொண்டு வாழ்க்கையில் அவர்கள் கை கொண்டு செய்யும் செயல்களை அறிமுகம் செய்து நம்பிக்கை கொடுப்போம்

மேலும் காண...