விலங்கும் எண்ணும்

காட்டு விலங்கினை கூட்டி எண்ணினைச் சேர்ப்போம்

பாடம்

Score: 5.00   |   5 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
விலங்கும் எண்ணும்
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2018

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

காட்டிலுள்ள எல்லா விலங்கும் தண்ணீர் குடிக்கச் செல்கிறது. அவை மொத்தம் எத்தனை என்றும் அவன் எல்லாம் ஒன்றை ஆனதும் என்ன ஆனது என்பதை நாம் எண்ணி எண்ணி எண்ணிப் பார்க்கலாம்.

மேலும் காண...