ராணி ஆராயும் சத்தங்கள்

ராணி ஆராயும் சத்தங்கள்

படப்புத்தகம்

Score: 0   |   0 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
ராணி ஆராயும் சத்தங்கள்
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

பலவேறு சத்தங்கள் ஆராய தொடங்கிய ராணி பொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சத்தம் ஏற்படுத்துவதை அறிந்தாள்.

மேலும் காண...