பாரம்பரிய பெண் ஓவியம் II

ஓவிய கண்காட்சி படைப்புகள்

படப்புத்தகம்

Score: 0   |   0 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
பாரம்பரிய பெண் ஓவியம் II
நூலாக்கம்: மீனாட்சி கோபால்
வருடம்: 2020

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

ஓவிய கண்காட்சியில் படைத்த இந்தியப் பாரம்பரிய பெண்ணின் ஓவியம் குறித்த புத்தக தொகுப்பு.

மேலும் காண...